Privātums

Slēgtā akciju sabiedrība “MIDA LT”

PRIVĀTUMA POLITIKA

04.05.2023 aprīļa redakcija 1. Ko nozīmē šī Privātuma politika?

Šajā privātuma politikā (turpmāk tekstā – “Privātuma politika”) mēs sniedzam jums informāciju par to, kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību MIDA LT (turpmāk tekstā – “Sabiedrība”) apstrādā jūsu personas datus, kas iegūti: Sabiedrības tiešā mārketinga vajadzībām; kandidātu atlases vajadzībām; lai nodrošinātu konfidenciālas informācijas aizsardzību un darbības nepārtrauktību; lai nodrošinātu īpašuma un personu aizsardzību (videonovērošana); lai izpildītu līgumus, kas noslēgti starp Uzņēmumu un līgumslēdzējām pusēm – juridiskajām personām; lai Uzņēmums varētu izskatīt pieprasījumus, sūdzības, kā arī lai risinātu strīdus tiesas un ārpustiesas ceļā; kad jūs apmeklējat Sabiedrības tīmekļa vietni vai Sabiedrības sociālo mediju kontus, kad jūs sazināties ar Sabiedrību. Visas turpmāk minētās personas, kuru datus apstrādā Sabiedrība, tiek sauktas par Datu subjektiem.

 1. Par Uzņēmumu

Sabiedrība ir slēgtā akciju sabiedrība “MIDA LT”, juridiskās personas kods 110433047, juridiskā adrese Gamīklos iela (Gamyklos g.) 19, Gargždi, LT-96155 Klaipēdas raj., dati par Sabiedrību tiek apkopoti un glabāti Lietuvas Republikas Juridisko personu reģistrā. E-pasts saziņai par datu aizsardzības jautājumiem legal@mida.lt.

 1. Kas ir personas dati?

Personas dati ir jebkura informācija, ko Sabiedrība apkopojusi par Datu subjektu un ko var izmantot Datu subjekta identificēšanai, un kas tiek glabāta elektroniski vai citādi.

Personas dati ietver jebkādu informāciju, tostarp Datu subjekta vārdu, uzvārdu, adresi, ko Sabiedrība vāc par Datu subjektiem šajā Privātuma politikā vai Datu subjekta individuālajā piekrišanā vai līgumā ar Sabiedrību noteiktajiem mērķiem.

 1. Uzņēmuma līgumu ar līgumslēdzējām pusēm – juridiskajām personām, izpilde (tostarp pārvadājumu organizēšana, piekļuves nodrošināšana pašapkalpošanās platformām)

Pildot līgumus ar līgumslēdzējām pusēm – juridiskajām personām , Uzņēmums neizbēgami apstrādā šo juridisko personu darbinieku vai citu līguma izpildei piesaistīto fizisko personu datus. Informācija par personas datu apstrādi sniegta tabulā:

Datu apstrādes mērķis

Personas dati, kas tiek apstrādāti

Datu apstrādes pamats

Datu apstrādes termiņš

Līgumu ar klientiem/piegādātājiem juridiskām personām sagatavošana un izpilde

Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, sarakstes saturs, pasūtījuma izpildes gaita, datums

VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (likumīgās intereses)

4 gadus – komunikācija, 10 gadus pēc līguma darbības beigām - informācija, kas attiecas uz līguma izpildi vai ir iekļauta līguma izpildē

Pārvadājumu izpilde

Autovadītāja (darbuzņēmēja darbinieka) amats, vārds, uzvārds, vadītā transportlīdzekļa numurs un cita informācija par transportlīdzekli, informācija par pārvadājumu (iekraušanas un izkraušanas vietas, datumi), attiecīgā gadījumā – personu apliecinoša dokumenta (pases) kopija

VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (likumīgās intereses)

10 gadus pēc pasūtījuma izpildes (izņemot personu apliecinoša dokumenta kopiju, kas tiek iznīcināta tūlīt pēc pasūtījuma izpildes)

Piekļuves nodrošināšana korporācijas pašapkalpošanās portāliem

Vārds, uzvārds, pārstāvētais uzņēmums, amats, e-pasts, tālruņa numurs, informācija par portālā veiktajām darbībām

VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (likumīgās intereses)

Pieteikšanās dati – tik ilgi, kamēr lietotāja konts ir aktīvs, informācija par ievadītajiem datiem – 10 gadi pēc konkrētā pasūtījuma izpildes

Grāmatvedības uzskaites kārtošana

Vārds, uzvārds, saņemto/ sniegto pakalpojumu un pārdoto preču informācija un citi personas dati, kas norādīti rēķinos un citos grāmatvedības uzskaites dokumentos

VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts (likumīgās saistības)

Dati tiek glabāti termiņos, kas noteikti tiesību aktos, kuri reglamentē grāmatvedības uzskaiti, un saskaņā ar Vispārējo dokumentu glabāšanas termiņu rādītāju 1. Tiešais mārketings

Personām, kuras ir norādījušas savu kontaktinformāciju un izteikušas vēlmi saņemt informāciju par Sabiedrības piedāvātajām precēm un/vai pakalpojumiem, mēs varam sniegt Sabiedrības preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas piedāvājumus, nosūtīt jaunumus un citus reklāmas materiālus, kā arī informēt par Sabiedrības jaunumiem pa tālruni un elektroniski (e-pasts).

Tiešās tirgvedības nolūkos Sabiedrība apstrādās šādus personas datus: jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, informāciju par saņemtajiem piedāvājumiem (nosūtītajiem e-pastiem, zvaniem). Jūsu dati tiks apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos 3 gadus no piekrišanas datuma.

Ja esat iegādājies Sabiedrības produktus un neesat iebildis pret Sabiedrības tiešā mārketinga paziņojumu saņemšanu (piemēram, atzīmējot atteikuma lodziņu tiešā mārketinga piekrišanas veidlapā), mēs, pamatojoties uz savām likumīgajām interesēm, varam jums sūtīt paziņojumus pa e-pastu par precēm vai pakalpojumiem, kas ir līdzīgi mūsu sniegtajiem vai pārdotajiem pakalpojumiem vai produktiem. Šādā gadījumā jūsu dati tiešā mārketinga nolūkos tiks apstrādāti 1 gadu pēc pēdējās preču vai pakalpojumu iegādes.

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret tiešās tirgvedības paziņojumu saņemšanu vai atteikties no tiem, sazinoties ar mums pa 2. sadaļā norādīto e-pasta adresi vai noklikšķinot uz atteikšanās saites katrā nosūtītajā paziņojumā.

6. Kandidātu atlase

Mēs apkopojam un apstrādājam jūsu personas datus (vārdu, uzvārdu, vēlamo amatu, darba pieredzi (darba devējs, amats, persona, kas var jūs ieteikt), izglītību, citus CV, anketā vai motivācijas vēstulē norādītos datus un/vai citu jūsu sniegto informāciju) dalības atlasē procesā, lai veiktu darba atlasi, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, ko sniedzat Uzņēmumam, nosūtot CV un/vai motivācijas vēstuli. Ja neiesniegsiet CV un/vai motivācijas vēstuli, mēs nevarēsim novērtēt jūsu piemērotību amatam.

Ja piekrītat, mēs sazināsimies ar jūsu pašreizējo darba devēju un sazināsimies ar jūsu bijušo darba devēju, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm (lai atlasītu piemērotu kandidātu). Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu vai attiecīgā gadījumā iebilst pret to, ka mēs sazināmies ar jūsu bijušo darba devēju, par to paziņojot mums uz e-pasta adresi, kas norādīta Politikas 2. sadaļā.

Ja pēc šīs atlases procedūras beigām jūs neizteiksiet individuālu piekrišanu savu personas datu apstrādei, mēs dzēsīsim un/vai iznīcināsim jūsu personas datus 3 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas ar izraudzīto kandidātu vai lēmuma pieņemšanas par atlases procedūras slēgšanu, izņemot gadījumus, kad ir saņemta individuāla piekrišana kandidāta personas datu saglabāšanai uz piekrišanā norādīto laiku.

Pamatojoties uz jūsu piekrišanu, mēs glabāsim datus tik ilgi, cik norādīts piekrišanā.

Pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm, mēs apstrādāsim datus par kandidāta norādīto personu (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, personas sniegtā informācija) – bijušo vai pašreizējo darba devēju vai personu, kas sniedz rekomendāciju, un personas sniegto informāciju – kandidāta atlases nolūkos. Šajā gadījumā mūsu leģitīmās interesēs ir atlasīt pareizo kandidātu meklētajai vakancei. Pēc atlases procesa mēs šos datus dzēsīsim.

 1. Uzņēmuma konfidenciālas informācijas aizsardzība un darbības nepārtrauktība

Sabiedrība var pārbaudīt savu darbinieku saraksti ar līgumslēdzējiem, lai aizsargātu Sabiedrības konfidenciālo informāciju un Sabiedrības uzņēmējdarbības nepārtrauktībutās likumīgajās interesēs. Šajos nolūkos Sabiedrība apstrādā šādus savu darbinieku un personu, kas nosūta vai saņem darbinieku e-pastus, personas datus: e-pasta adresi, sūtītāja vai saņēmēja vārdu un uzvārdu, datumu, elektroniskajos darba rīkos ietvertās informācijas saturu. Šādi dati tiek glabāti 4 gadus.

 1. Īpašuma un personu aizsardzība

Lai aizsargātu klientu, apmeklētāju, darbinieku un citu personu, kas iekļūst novērošanas zonā, drošību, šo personu un Sabiedrības īpašumu, lai iegūtu pierādījumus par pārkāpumiem un aizsargātu savas tiesības, Sabiedrība veic videonovērošanu. Videonovērošana tiek veikta, pamatojoties uz šo personu un uzņēmuma likumīgajām interesēm. Videonovērošanas kontekstā Sabiedrība apstrādā šādus personas datus: attēls, pārvietošanās trajektorija, personu mantas. Datus glabā 14 dienas pēc reģistrēšanas.

 1. Pieprasījumu, sūdzību un strīdu izskatīšana tiesā un ārpus tiesas kārtībā

Lai apstrādātu pieprasījumus, sūdzības un izšķirtu strīdus tiesā un ārpustiesas kārtībā (īstenojot likumīgās intereses, lai aizsargātu savas tiesības un likumīgās intereses), Uzņēmums apstrādā šādus personas datus:

Datu subjektu kategorijas

Personas dati, kas tiek apstrādāti

Datu apstrādes pamats

Datu apstrādes termiņš

1. Fiziskās personas, kas iesniedz pieprasījumus, sūdzības vai citādi ierosina strīdus, kā arī fiziskās personas, kas iesaistītas pārziņa ierosinātos strīdos (juridiskas personas gadījumā – darbinieki un citi pārstāvji);

2. Valsts un pašvaldību iestāžu, pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu un citu tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvji, darbinieki utt.

Vārds, uzvārds, amats, darba devējs, e-pasta adrese, tālruņa numurs, prasības, sūdzības vai cita apstrīdētā dokumenta saturs, tajā ietvertie personas dati un citi personas dati, kas iegūti, iesniedzot prasību, sūdzību vai citu dokumentu.

VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (likumīgās intereses)

1 gadu pēc galīgā sprieduma vai ārpustiesas strīda izšķiršanas

 1. Sabiedrības iekšējā pārvaldība (akcionāru tiesību īstenošana)

Sabiedrība iekšējās administrācijas vajadzībām (pēc akcionāra pieprasījuma izmantot tiesības uz informāciju) var nodot akcionāram jebkādus personas datus (kas norādīti akcionāram iesniegtajos dokumentos). Nodošana tiek veikta, pildot Uzņēmuma juridisko saistību (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts). Sabiedrības vienīgais akcionārs pašlaik ir Krievijas Federācijā reģistrēts uzņēmums ООО “Завод “Шинглас”. Pārsūtīšana tiks veikta, parakstot līgumu, saskaņā ar standarta līguma klauzulām, kas apstiprinātas ar Eiropas Komisijas lēmumu, ar kuru vai vismaz ar kura galvenajiem noteikumiem var iepazīties, sazinoties ar mums, izmantojot šajā Politikā norādīto Uzņēmuma kontaktinformāciju.

 1. Sazinieties ar mums

Ir vairāki veidi, kā varat sazināties ar Uzņēmumu: pa tālruni, e-pastu, izmantojot Uzņēmuma sociālo mediju kontus. Mēs saņemam, izskatām un atbildam uz visiem ziņojumiem. Ja sazināties ar mums, mēs varam apstrādāt jūsu sniegtos datus, t. i., e-pasta adresi, tālruņa numuru, vārdu (ja tāds ir norādīts), lietotājvārdu (ja pieprasījums tiek sūtīts, izmantojot sociālo tīklu kontus), darbavietu (ja tā norādīta e-pasta parakstā), kā arī nosūtīto un saņemto ziņojumu datumus, laikus, saturu.

Šādi dati tiks apstrādāti, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem un apstrādātu jūsu ieteikumus. Ja nenorādīsiet savu kontaktinformāciju, ar jums nenotiks sazināšanās.

Jūs varat sazināties ar Sabiedrību arī, izmantojot pieprasījuma veidlapu Sabiedrības tīmekļa vietnē, kurā jums tiks lūgts norādīt savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, darba devēja nosaukumu (tikai tad, ja pieprasījums tiek sniegts darba devēja vārdā un interesēs), kā arī pieprasījuma priekšmetu (jūsu ziņojuma tekstu Uzņēmumam). Kopā ar šo informāciju mēs apstrādāsim arī jūsu pieprasījumu datumu un laiku.

Mēs apstrādāsim jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Korespondence tiek glabāta 1 gadu no ziņojuma saņemšanas dienas, izņemot informāciju, kurai privātuma politikā vai tiesību aktos ir noteikti citi termiņi.

Visi personas dati, ko sniedzat, kad ar mums sadarbojaties, tiek izmantoti tikai iepriekš izklāstītajiem mērķiem, kā arī, lai skatītu un pārvaldītu saziņu un atbildētu uz jūsu pieprasījumiem. Mēs apņemamies neizmantot jūsu personas datus nevienā publikācijā tādā veidā, kas varētu identificēt jūs bez jūsu skaidras piekrišanas.

Lūdzam ņemt vērā, ka mums var būt nepieciešams sazināties ar jums pa pastu, e-pastu vai tālruni. Lūdzam paziņot mums par jebkādām izmaiņām jūsu personas datos.

Mēs varam nodot jūsu personas datus, kas sniegti, kad iesniedzat pieprasījumu mūsu tīmekļa vietnē, mūsu partneriem (izplatītājiem), ja jūs tam piekrītat, iesniedzot pieprasījumu (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Mēs esam uz vairumtirdzniecību orientēts Uzņēmums, tāpēc gadījumos, kad jūsu pieprasījums ir saistīts ar nelielu pieprasījumu pēc mūsu pārdotajām precēm, mēs vēlētos jūsu pieprasījumu nodot tālāk mūsu partneriem, kuri sazināsies ar jums, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumu. Šeit ir saraksts ar mūsu partneriem, kuriem var tikt nosūtīti jūsu personas dati:

PARTNERI LIETUVĀ

PARTNERI LATVIJĀ

PARTNERI IGAUNIJĀ

UAB “Kesko Senukai Lithuania”

https://www.senukai.lt/

SIA “Kompānija Avotiņi”

https://www.avotini.lv/


AS Maleko

https://www.maleko.ee/

UAB “Jungtinis tiekimas”

https://www.jts.lt/

SIA “IĻĢUCIEMS”

https://ilguciems.lv/

MT Grupp OÜ

https://www.mtgrupp.ee/

Mimeta, UAB

https://mimeta.lt/

SIA “LEBENS”

https://www.lebens.lv/lv/

Karl Bilder OÜ

https://karlbilder.ee/

UAB “Bocas ir Ko”

https://www.bocas.lt/

 SIA “LATROOF LTD”, https://www.latroof.lv/

Bestor Grupp AS

https://bestor.ee/

UAB “Bikuvos prekyba”

https://bikuva.lt/

SIA “P&N Market”

http://pnmarket.lv/

OPTIMERA ESTONIA AS

https://www.ehituseabc.ee/

Kečas UAB

https://www.kecas.lt/

AS Kesko Senukai Latvia

https://www.ksenukai.lv/

Decora AS

https://www.decora.ee/

UAB „Bauen”

https://www.bauen.lt/

AS DIĀNA

https://diana.lv/lv/

PUUMARKET AS

https://puumarket.ee/

AB Lytagra

https://lytagra.lt/


EHOMER OÜ

https://www.ehomer.ee/

UAB “Žilevana”, http://zilevana.lt/


Espak Narva AS

https://espak.ee/

UAB “Nord Profil”, https://stogodanguprekyba.lt/


AS Kesko Senukai Estonia

www.k-rauta.ee


UAB “Ermitažas”, https://www.ermitazas.lt/UAB Vedrana, https://www.vedrana.lt/UAB “Gausoja”, https://www.gausoja.lt/MB „KLP Stogai”, https://klpstogai.lt/UAB “Klaipėdos Lytagra”

https://lytagra.lt/

 1. Tīmekļa vietne un sīkfaili

Tīmekļa vietnē varat augšupielādēt datus elektroniskā formā. Lūdzam ņemt vērā, ka augšupielādētie dati nedrīkst pārkāpt trešo personu tiesības vai intereses. Par šādiem pārkāpumiem ir atbildīga persona, kas tos augšupielādējusi.

Mūsu Internetu vietnē tiek izmantoti sīkfaili. Sīkfails ir neliels fails, kas sastāv no burtiem un cipariem un ko mēs saglabājam jūsu ierīces (datora, planšetdatora, mobilā tālruņa) pārlūkprogrammā (piemēram, “Google Chrome”, “Microsoft Edge”, “Firefox” u. c.) vai jūsu datora cietajā diskā. Šajā konfidencialitātes politikā par sīkfailiem mēs saucam arī citas līdzīgas tehnoloģijas, piemēram, pikseļu tagus. “Pixel Tags”).

Dažādiem mērķiem izmantojam dažādus sīkfailus. Sīkfaili arī palīdz mums atšķirt jūs no citiem vietnes lietotājiem, tādējādi nodrošinot patīkamāku vietnes lietošanas pieredzi un ļaujot mums uzlabot Tīmekļa vietni.

Jūs varat izvēlēties, vai pieņemt sīkfailus. Ja nepiekrītat, ka sīkfaili tiek ierakstīti jūsu pārlūkprogrammā vai datora cietajā diskā, vai citā ierīcē, varat atzīmēt rūtiņu sīkfailu joslā, mainīt izmantotās pārlūkprogrammas iestatījumus un atspējot sīkfailus (visus uzreiz vai pa grupām).

Lielākā daļa pārlūkprogrammu ļauj noraidīt visas sīkfailus, bet dažas pārlūkprogrammas ļauj noraidīt tikai trešo pušu sīkfailus. Tāpēc varat izmantot šīs iespējas. Tomēr ņemiet vērā, ka visu sīkfailu bloķēšana negatīvi ietekmēs vietnes izmantošanu un bez sīkfailiem jūs nevarēsiet izmantot visus vietnē sniegtos pakalpojumus. Detalizētāka informācija sniegta adresē AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Mēs varam izmantot tālāk aprakstītos sīkfailu veidus, bet detalizētu un atjauninātu mūsu izmantoto sīkfailu sarakstu skatiet šeit ŠEIT:

Obligātie sīkfaili.

Šie sīkfaili ir nepieciešami, lai mūsu vietne varētu darboties. Šādu sīkfailu izmantošanas pamatā ir Lietuvas Republikas Elektronisko sakaru likuma 73. panta 4. punkts. Šie sīkfaili ir būtiski vietnes darbībai, un mūsu sistēmās tos nevar atspējot. Tie var ietvert sīkfailus, kas, piemēram, ļauj jums pieteikties un piekļūt mūsu vietnes drošajām zonām.

Analītiskie un/vai veiktspējas sīkfaili.

Šie sīkfaili ļauj mums identificēt un uzskaitīt vietnes apmeklētājus, kā arī izsekot, kā apmeklētāji pārvietojas pa mūsu vietni, kad to izmanto. Tas palīdz uzlabot vietnes veiktspēju, piemēram, nodrošinot, ka lietotāji var viegli atrast meklēto. Šo sīkfailu savākto datu apstrādes pamatā ir jūsu piekrišana.

Funkcionālie sīkfaili.

Šie sīkfaili tiek izmantoti, lai jūs tiktu atpazīti, kad atgriežaties mūsu Tīmekļa vietnē, lai mēs varētu pielāgot saturu jūsu vajadzībām un atcerēties jums svarīgu informāciju. Šo sīkfailu savākto datu apstrādes pamatā ir jūsu piekrišana.

Komerciālie sīkfaili.

Mēs izmantojam savus un trešo pušu sīkfailus, lai savā un citās vietnēs rādītu personalizētas reklāmas. To sauc par “atkārtotu mārketingu”, kura pamatā ir pārlūkošanas darbības, piemēram, meklēti un apskatīti produkti.

 1. Sociālie plašsaziņas līdzekļi

Informāciju, kuru sniegsiet, izmantojot sociālo mediju līdzekļus (tostarp paziņojumi, lauciņu “Like” un “Follow” izmantošana, kā arī cita komunikācija), kontrolē sociālā tīkla pārzinis.

Mūsu Tīmekļa vietnē ir saites uz mūsu kontiem sociālo mediju līdzekļos (turpmāk – “Sociālo tīklu konti”). Pašlaik mēs pārvaldām šādus sociālo mediju kontus:

 • konts midalietuva sociālajā tīklā “Facebook”;

 • konts midalatvija sociālajā tīklā “Facebook”;

 • konts midaeesti sociālajā tīklā “Facebook”;

 • konts (kanāls) midalt sociālajā tīklā “LinkedIn”.

Mēs apstrādājam mūsu kontos iekļauto informāciju, lai pārvaldītu kontus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu.

Kad apmeklējat sociālos kontus, sociālo tīklu administratori jūsu ierīcē ievieto sīkfailus, kas apkopo personas datus. Sīkfaili tiek saglabāti gan tad, ja esat reģistrēts sociālā tīkla lietotājs, gan tad, ja jums nav konta attiecīgajā sociālajā tīklā. Mums nav piekļuves par jums apkopotajiem personas datiem, un mēs varam tikai iegūt statistikas informāciju no sociālo tīklu administratoriem par sociālo kontu izmantošanu.

Lai iegūtu plašāku informāciju par jūsu personas datu apstrādi sociālo kontu administrēšanas nolūkā, lūdzam iepazīties arFacebook un Google (attiecībā uz personas datiem, ko izmanto Youtube) privātuma/sīkfailu politiku.

 1. Datu iegūšana un izpaušana

Mēs saņemam jūsu datus no jums, jūsu ierīcēm, mūsu darbiniekiem un mūsu darbuzņēmējiem.

Mēs varam izpaust informāciju par jums saviem darbiniekiem, aģentiem, pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, parādu pārvaldības vai piedziņas uzņēmumiem, mārketinga pakalpojumiem, IT pakalpojumu sniedzējiem vai apakšuzņēmējiem, ja tas ir pamatoti nepieciešams šajā konfidencialitātes politikā noteiktajiem mērķiem.

Sabiedrības IT infrastruktūru nodrošina tās mātesuzņēmums ООО “ТехноНИКОЛЬ - Строительные Системы”, kas dibināts Krievijas Federācijā un darbojas kā datu apstrādātājs. Ar ООО “ТехноНИКОЛЬ - Строительные Системы” ir noslēgts datu apstrādes līgums saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprinātajām standarta līguma klauzulām. Šā līguma noteikumi un nosacījumi ir pieejami, sazinoties ar Uzņēmumu, izmantojot šajā Privātuma politikā norādīto kontaktinformāciju.

Lūdzam ņemt vērā, ka atsevišķi dati, kas iegūti, apmeklējot tīmekļa vietni, izmantojot sīkfailus, kā izklāstīts šīs privātuma politikas sadaļā “Tīmekļa vietne un sīkfaili”, var tikt nodoti vai darīti pieejami struktūrām gan Eiropas Ekonomikas zonā, gan ārpus tās analīzes un atkārtotas reklamēšanas nolūkā (piemēram, mūsu izmantotā pakalpojuma “Google Analytics” gadījumā šāda struktūra ir uzņēmums, kas darbojas Amerikas Savienotajās Valstīs). Lūdzam ņemt vērā, ka personas dati valstīs, kas nav ES/EEZ valstis, var būt mazāk aizsargāti nekā ES/EEZ valstīs. Šādā gadījumā tiks piemēroti līgumā paredzētie drošības pasākumi (pamatojoties uz Eiropas Komisijas lēmumiem par standarta līguma klauzulām personas datu nosūtīšanai ārpus EEZ). Ja jums ir nepieciešama papildu informācija par pasākumiem, kas ieviesti, lai aizsargātu personas datus, kad tie tiek pārsūtīti ārpus EEZ (tostarp par to, kā iegūt šo aizsardzības pasākumu kopiju vai tos pārskatīt), lūdzam sazinieties ar Uzņēmumu, izmantojot šajā konfidencialitātes politikā norādīto kontaktinformāciju.

Turklāt mēs varam izpaust informāciju par jums gadījumos:

 • ja tas mums ir jādara saskaņā ar likumu;

 • lai aizstāvētu mūsu tiesības vai intereses (tostarp, lai sniegtu jūsu datus trešajām pusēm, lai piedzītu parādus, kas mums ir parādā);

 • ja plānojat pārdot uzņēmumu vai tā aktīvu daļu, izpaužot jūsu personas datus potenciālajam uzņēmuma vai tā daļas pircējam;

 • pārdodot Uzņēmuma darbību vai tās būtisku manta daļu trešajām personām.

Izņemot šajā konfidencialitātes politikā paredzētos gadījumus, mēs jūsu personas datus nesniedzam trešajām pusēm.

Privātuma politikā norādītais saņēmēju vai saņēmēju kategoriju saraksts var mainīties, tāpēc, ja vēlaties saņemt informāciju par izmaiņām jūsu personas datu saņēmējos, lūdzu, informējiet mūs, nosūtot mums e-pastu uz šajā Privātuma politikā norādīto e-pasta adresi, e-pasta vēstulē norādot “Vēlos saņemt informāciju par izmaiņām manu personas datu saņēmējos, nosaukums”.

 1. Jūsu personas datu drošība

Jūsu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumu un citām tiesību aktu prasībām. Apstrādājot jūsu personas datus, mēs iedzīvinām organizatoriskos un tehniskos pasākumus, kas nodrošina personas Datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, maiņu, atklāšanu, kā arī pret jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

 1. Jūsu tiesības

Šajā sadaļā mēs sniedzam informāciju par jūsu tiesībām saistībā ar jūsu personas datu apstrādi un par to, kad jūs varat izmantot šīs tiesības. Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par savām tiesībām vai izmantot savas tiesības, lūdzam sazinieties ar mums, izmantojot šajā konfidencialitātes politikā norādīto e-pasta adresi.

Uzņēmums nepamatoti nekavējot, jebkurā gadījumā ne vēlāk , kā 1 (viena) mēneša laikā no lūguma saņemšanas, jums sniegs informāciju par darbībām, kas tika īstenotas saņemot jūsu lūgumu par jūsu tiesību īstenošanu. Atkarībā no pieprasījuma sarežģītības un saņemto pieprasījumu skaita termiņu var pagarināt vēl par 2 (diviem) mēnešiem. Šādā gadījumā jūs 1 (viena) mēneša laikā no lūguma saņemšanas informēsim par šādu termiņa pagarinājumu un iemesliem. Uzņēmums atteiksies īstenot jūsu tiesības tikai likumā paredzētajos gadījumos.

  1. Tiesības iepazīties ar saviem personas datiem

Mēs vēlamies, lai jūs pilnībā saprastu, kā mēs izmantojam jūsu personas datus, lai jums nerastos neērtības. Jebkurā laikā varat sazināties ar mums, lai noskaidrotu, vai mēs apstrādājam jūsu personas datus. Ja mēs jebkādā veidā glabājam vai izmantojam jūsu personas datus, jums ir tiesības tiem piekļūt. Lai to izdarītu, lūdzu, iesniegt mums rakstisku pieprasījumu uz e-pasta adresi, kas norādīta šajā konfidencialitātes politikā, aplieciniet savu identitāti un, iesniedzot šādu pieprasījumu, ievērojiet godīguma un saprātīguma principus.

  1. Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja esat devis mums nepārprotamu piekrišanu savu datu apstrādei, varat to jebkurā laikā atsaukt.

  1. Papildu tiesības

Zemāk atradīsiet informāciju par papildu tiesībām, kas jums var būt un ko varat izmantot, ievērojot turpmāk aprakstītās procedūras.

 1. Jums ir tiesības lūgt mums labot neprecizitātes mūsu rīcībā esošajos datos. Šādā gadījumā mēs varam lūgt apstiprināt laboto informāciju.

 2. Jums ir tiesības lūgt mums dzēst jūsu personas datus. Šīs tiesības tiek iedzīvinātas Vispārīgās datu aizsardzības regulas (ES) 2016/679 17. pantā paredzētajos gadījumos.

 3. Jums ir tiesības pieprasīt mums ierobežot vai pārtraukt jūsu personas datu apstrādi vais tos neapstrādāt:

 • laikposmā, kas nepieciešams, lai pārbaudītu jūsu personas datu precizitāti, ja iesniedzat sūdzību par datu precizitāti;

 • ja jūsu personas datu vākšana, glabāšana vai izmantošana ir nelikumīga, bet jūs izvēlaties nepieprasīt dzēšanu;

 • ja mums vairs nav nepieciešami jūsu personas dati, bet jums tie ir nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu juridisku prasību;

 • laikposms, kas nepieciešams, lai noteiktu, vai mums ir sevišķi svarīgs juridiskais pamats turpināt apstrādāt jūsu personas datus, ja esat izmantojis savas tiesības iebilst pret personas datu apstrādi.

 1. Jums ir tiesības uz automatizēti apstrādātu datu, kurus esam saņēmuši no jums ar jūsu piekrišanu vai līguma noslēgšanas nolūkā, pārsūtīšanu. Ja izmantosiet šīs tiesības, pēc jūsu pieprasījuma mēs nosūtīsim mums jūsu iesniegto datu kopiju.

 2. Jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu izmantošanu saskaņā ar VDAR 21. pantu. Jums ir tiesības iebilst, ja jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz leģitīmām interesēm (katram no iepriekš minētajiem apstrādes nolūkiem ir pievienots pamatojums, uz kura pamata dati tiek apstrādāti) vai tiešā mārketinga nolūkos.

  1. Tiesības pieprasīt papildu informāciju

Mēs ceram, ka jūs sapratīsiet, ka ir ļoti grūti apspriest visus iespējamos personas datu vākšanas un izmantošanas veidus. Mēs cenšamies sniegt pēc iespējas skaidrāku un pilnīgāku informāciju un apņemamies atjaunināt šo konfidencialitātes politiku, ja un kad mainās veids, kādā mēs izmantojam personas datus. Tomēr, ja jums ir kādi jautājumi par jūsu personas datu izmantošanu, mēs labprāt uz tiem atbildēsim vai sniegsim jums jebkādu papildu informāciju, ko varam atklāt. Ja jums ir kādi specifiski jautājumi vai nesaprotat sniegto informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums.

 1. Sūdzības

Ja uzskatāt, ka jūsu kā datu subjekta tiesības ir un/vai var tikt pārkāptas, lūdzam nekavējoties sazinieties ar mums, rakstot uz šajā konfidencialitātes politikā norādīto e-pasta adresi. Kad būsim saņēmuši jūsu sūdzību, saprātīgā termiņā sazināsimies ar jums, lai informētu par jūsu sūdzības izmeklēšanas gaitu un pēc tam par tās iznākumu.

Ja jūs neapmierina izmeklēšanas rezultāti, varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Valsts datu aizsardzības inspekcijai (www.vdai.lrv.lt).

 1. Atbildība

Jūs esat atbildīgs par mums sniegto datu konfidencialitātes saglabāšanu un par to, lai jūsu sniegtie dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Ja jūsu sniegtie dati mainās, jums nekavējoties jāinformē mūs par to pa e-pastu. Mēs nekādā gadījumā neesam atbildīgi par jebkādiem jums nodarītiem zaudējumiem, kas radušies tādēļ, ka esat sniedzis nepareizus vai nepilnīgus personas datus vai neesat mūs informējis par jebkādām šādu datu izmaiņām.

 1. Privātuma politikas izmaiņas

Mēs varam jebkurā brīdī atjaunot vai mainīt šo Privātuma politiku. Ja vēlaties saņemt atjauninātu konfidencialitātes politiku, lūdzam paziņot mums par to uz 2. sadaļā norādīto e-pasta adresi.Sīkfaila nosaukums

Datu apstrādes mērķis/pielietojums

Izveides brīdis

Derīguma termiņš

Sīkfailu veids (būtiski, analītiski, funkcionāli, komerciāli)

Izmantojamie dati

Saite uz trešās puses konfidencialitātes politiku


ga - Google Analytics

Lai apkopotu informāciju par vietnes datplūsmu

Uzreiz pēc vietnes atvēršanas

2 gadi

Analītiskie

Pastāvīgie identitātes dati, piemēram, klienta ID, lietotāja ID un IP adrese


https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

_gat - Google Analytics

Lai regulētu pieprasījumu skaitu


Uzreiz pēc vietnes atvēršanas

10

Analītiskie

Pastāvīgie identitātes dati, piemēram, klienta ID, lietotāja ID un IP adrese


https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

gid_Google Analytics

Izsekošanas nolūkos, lai atšķirtu lietotājus

Uzreiz pēc vietnes atvēršanas

24 mēn.

Analītiskie

Pastāvīgie identitātes dati, piemēram, klienta ID, lietotāja ID un IP adrese


https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

_utma - Google analytics

Lai apkopotu statistikas informāciju par vietnes datplūsmu

Uzreiz pēc vietnes atvēršanas

2 gadi

Analītiskie

Pastāvīgie identitātes dati, piemēram, klienta ID, lietotāja ID un IP adrese


https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

_utmz - Google analytics

Lai apkopotu statistikas informāciju par vietnes datplūsmu

Uzreiz pēc vietnes atvēršanas

6 mēn.

Analītiskie

Pastāvīgie identitātes dati, piemēram, klienta ID, lietotāja ID un IP adrese


https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

_hjSession{site_id}

Lietotāja identifikācijai nodrošina, ka nākamie pieprasījumi sesijas logā tiek piešķirti tai pašai sesijai

Uzreiz pēc vietnes atvēršanas

30 min.

Analītiskie

Ierīces IP adrese, ierīces ekrāna izmērs, ierīces tips, pārlūkprogrammas informācija, ģeogrāfiskā atrašanās vieta (tikai valsts), vēlamā tīmekļa vietnes valoda

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

PHPSESSID

Izmanto, lai īstenotu tīmekļa vietnes funkcionalitāti (lai identificētu lietotāja sesiju tīmekļa vietnē un atpazītu lietotāju)

Uzreiz pēc vietnes atvēršanas

Līdz pārlūka loga aizvēršanai

Funkcionālie

Unikāls sesijas ID


BX_USER_ID

Identificē unikālu bezsaistes lietotāju tīmekļa vietnē

Uzreiz pēc vietnes atvēršanas

10 g.

Funkcionālie

Unikāls sesijas ID

https://www.bitrix24.com/privacy/

_GRECAPTCHA

Šis sīkfails tiek izmantots, lai atšķirtu cilvēkus no automatizētām sistēmām


Uzreiz pēc vietnes atvēršanas

Līdz pārlūka loga aizvēršanai

Funkcionālie

IP adrese. Augšupielādēti resursi, tostarp stili vai attēli. Lietotāja Google konta informācija. Tādas darbības kā ritināšana lapā, peles pārvietošana, klikšķi uz saitēm, laiks, kas pavadīts, aizpildot veidlapas un rakstot veidnes.

https://developers.google.com/recaptcha/docs/faq

Citi izmantotie rīki/pakalpojumi

Google Tag manager

Šis rīks neizmanto sīkfailus un neuzglabā nekādus personas datus, bet Google Tag Manager pēc vajadzības aktivizē citus tagus, kas vāc datus. Vairāk informācijas: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=en.

Meta Pixel

Tā tiek izmantota atkārtotas mārketinga nolūkos, t. i., lai 180 dienu laikā mēs varētu ar jums sazināties vēlreiz un rādīt jums reklāmas, pamatojoties uz jūsu interesēm, kad apmeklējat Facebook vai citas vietnes, kurās arī tiek izmantots šis rīks. Šis rīks izmanto HTTP galvenes datus, konkrētus punktus, pogu klikšķus, izvēles vērtības, veidlapas lauku nosaukumus, kas tiek glabāti 180 dienas. Vairāk informācijas par Meta Pixel darbību  https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142 ir https://developers.facebook.com/docs/meta-pixel.

Linkedin Insight Tag

LinkedIn Insight Tag ļauj mums vākt datus par LinkedIn lietotāju apmeklējumiem Tīmekļa vietnē, tostarp URL, URL, URL, IP adresi, ierīces un pārlūkprogrammas parametrus un laika zīmogu. IP adreses tiek saīsinātas vai samaisītas (ja tās tiek izmantotas, lai sasniegtu LinkedIn dalībniekus visās ierīcēs), un septiņu dienu laikā tiek dzēsti personu tiešie identifikatori, lai datus pseidonimizētu. Pēc tam atlikušie pseidonimizētie dati tiek dzēsti 180 dienu laikā. Šis rīks tiek izmantots, lai sagatavotu pārskatus un brīdinājumus (kas neidentificē LinkedIn dalībniekus) par Interenta vietnes auditoriju un reklāmu sniegumu. Šis rīks ļauj arī rādīt LinkedIn personalizētas reklāmas jūsu vietnē, izmantojot šos datus, neidentificējot dalībnieku. LinkedIn izmanto datus, kas neidentificē dalībniekus, lai uzlabotu reklāmu atbilstību un sasniegtu dalībniekus dažādās ierīcēs. LinkedIn lietotāji var kontrolēt savu personas datu izmantošanu reklāmas nolūkos savos LinkedIn konta iestatījumos. Lai uzzinātu vairāk par to, kā darbojas Linkedin Insight Tag, lūdzu, apmeklējiet: https://www.linkedin.com/help/lms/answer/a427660/the-linkedin-insight-tag-frequently-asked-questions....